fbpx

Słownik architektoniczny

Architekt

Specjalista zajmujący się projektowaniem i wznoszeniem budowli (łac. architectus, gr. arkhitekton – mistrz budowlany, kierownik prac). Architekt decyduje o ostatecznym kształcie budynku.
Zawód ten łączy w sobie wiele dziedzin nauki i techniki a architekci funkcjonują na styku technologii, rynku inwestorskiego oraz sztuki.

Projekt budowlany

Opracowanie stanowiące podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
W jego skład wchodzą dokumenty oraz projekty przedstawiające planowaną inwestycję. Forma i zakres projektu budowlanego określone są w odpowiednim rozporządzeniu oraz w Prawie Budowlanym.
Projekt budowlany musi być sporządzony zgodnie z:
– ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,
– warunkami przepisów prawnych.

Pozwolenie na budowę

Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub robót budowlanych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Potocznie – plan miejscowy. Akt prawa miejscowego określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu. Plan miejscowy przyjmowany jest w formie uchwały rady gminy. Składa się z części tekstowej i graficznej.
Obszar planu miejscowego nie może wykraczać poza granice danej gminy, może jednak obejmować tylko jej fragment. Na terenie gminy może więc obowiązywać kilka planów miejscowych.
Ustalenia planu miejscowego musza być zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja administracyjna określająca warunki zmiany sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu. Decyzja ta wydawana jest dla terenów, na których nie obowiązuje plan miejscowy.
O ustalenie warunków zabudowy dla danego terenu wystąpić może każdy, ponieważ do wystąpienia z takim wnioskiem nie jest wymagane posiadanie praw do nieruchomości.
Celem decyzji o warunkach zabudowy jest ustalenie czy dane zamierzenie inwestycyjne nie naruszy ładu przestrzennego. Decyzja może więc regulować wysokość budynku, jego kształt, linię zabudowy i inne elementy istotne z punktu widzenia urbanistyki i estetyki.